Skip to main content

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Thời gian qua, xã Tân Văn đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trong cải cách hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là giải pháp hữu hiệu thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, để giải quyết công việc.

thủ tục hành chính

Tại cấp xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Về cách thức giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính gồm:

-Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công, sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định trên, cán bộ, công chức tiếp nhận xem xét, thẩm định hồ sơ, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết  trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Do đó trong thời gian qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đã triển khai kịp thời, thống nhất các nội dung theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong điều kiện của địa phương hiện nay, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giúp cho việc sắp xếp công việc thời gian có hiệu quả hình thành môi trường làm việc lành mạnh, nghiêm túc trong giải quyết các công việc cho tổ chức và cá nhân./.

 

Người đưa tin: Triệu Thị Thu, Công chức Tư pháp xã.

About