Skip to main content

Ủy ban nhân dân

1. Đ/c Nông Duy Nghĩa – Chủ tịch  UBND xã.

Điện thoại: Cơ quan: 02533834173; Di động: 0964877779

Email: duynghiadutv@gmail.com

2. Đ/c Nông Ngọc Đằng - Phó Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: Cơ quan: 02533834173 ; Di động: 0352553666

Email: nongngocdangbg@gmail.com

About