Skip to main content

Hội đồng nhân dân xã Tân Văn tổ chức kỳ họp thứ chín, kỳ họp chuyên đề

     

        Kỳ họp thứ chín, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã Tân Văn, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã diễn ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Kỳ họp này tập trung vào các nội dung quan trọng sau:

 • Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội của xã trong 4 tháng đầu năm 2024.

 • Phân tích nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội của xã.

 • kh

   

 • Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 8 tháng còn lại của năm 2024.

 • kh

   

Tham dự kỳ họp có đầy đủ các đại biểu HĐND xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, cùng đông đảo bà con nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã:

 • Đánh giá cao những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2024 của xã trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội.

 • Phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội của xã.

 • Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 8 tháng còn lại của năm 2024, tập trung vào các lĩnh vực sau:

  • Phát triển kinh tế - xã hội: Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi; quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

  • Quốc phòng - an ninh: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, thiên tai.

  • Văn hóa - xã hội: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

             Kỳ họp đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, nghiêm túc, thống nhất cao. Các đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

kh

            Tin tưởng rằng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Tân Văn, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kỳ họp thứ chín, kỳ họp chuyên đề của HĐND xã sẽ được hoàn thành tốt, góp phần đưa xã ngày càng phát triển.

            Ngoài ra, kỳ họp cũng đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác, cụ thể:

 • Bầu bổ sung Ủy viên HĐND xã.

 • Bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành UBMTTQVN xã.

 • Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Tân Văn.

      Kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp sau một ngày làm việc.

                                                                                              Đưa tin: Hội đồng nhân dân xã Tân Văn

About