Skip to main content
Trích yếu BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024
Số hiệu văn bản
Số 560
Ngày ban hành
05-10-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About