Skip to main content

Triển khai Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10 năm 2023

Thực hiện công văn số 148-CV/HĐTN Về việc triển khai Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10 năm 2023 của Ban thường vụ huyện đoàn, Đoàn thanh niên xã Tân Văn hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng Dịch Vụ Công Trực Tuyến nền tảng công dân số Xứ Lạng, tài khoản thanh toán điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

dtndtndtndtn

                                                                         Đưa tin: Đoàn Thanh niên xã Tân Văn

About