Skip to main content

THÔNG BÁO

Về việc hoãn làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong

 lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 279/GM-UBND ngày 25/9/2017 về việc làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào 8 giờ 00 ngày 29/9/2017.

Do lãnh đạo UBND tỉnh có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh hoãn cuộc làm việc trên; thời gian tổ chức lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần liên quan được biết./.