Skip to main content

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và  xuất nhập khẩu Đạt Phát       

        Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 281/GM-UBND về việc dự họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát, theo đó thời gian họp là từ 8 giờ 00 ngày 04/10/2017 (thứ Tư).

        Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thay đổi thời gian họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và  xuất nhập khẩu Đạt Phát, cụ thể:

        Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 06/10/2017 (thứ Sáu).

        Các nội dung khác theo Giấy mời số 281/GM-UBND, ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

        UBND tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./.