Skip to main content

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti

        Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti như sau:

        1. Thành phần:

        - Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

        - Lãnh đạo các Sở, ban: Kế hoạch và Đầu tư,  Xây dựng, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn;

        - Đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti;

        - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên các Phòng: Kinh tế tổng hợp, Kinh tế chuyên ngành.

        2. Nội dung: Làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn.

        3. Thời gian, địa điểm: Từ 8 h00, ngày 11/10/2017 (thứ Tư) tại phòng họp họp trực tuyến, tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

        4. Phân công chuẩn bị:

        - Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu theo nội dung cuộc họp.

        - Sở Ngoại vụ cử phiên dịch phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti.

        Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự./.