Skip to main content

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 

       Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cụ thể như sau:

       1. Thành phần:

       - Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

       - Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập;

       - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên Phòng Kinh tế chuyên ngành, Phòng Kinh tế tổng hợp.

       2. Nội dung: Xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và tình hình đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

       3. Thời gian, địa điểm: Từ 07h30, ngày 13/10/2017 (thứ Sáu) tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

       4. Tổ chức thực hiện:

       - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp).

       - Các thành phần tham dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

       Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian trên./.